Har du vært, eller er du, utsatt for vold i nære relasjoner? Eller har du annen krenkelseserfaring?

24.10.2015 16:21

Med vold i nære relasjoner mener jeg fysisk-, psykisk-, seksuell-, økonomisk- eller latent vold. (Kort oversikt over de forskjellige voldskategoriene lengre ned i artikkelen).

Har du opplevd barndomstraumer som å ikke bli sett og hørt som den du er?

Ble du ikke møtt og tatt alvorlig når du prøvde å uttrykke følelsene dine?

Fikk du ikke den varmen og kjærligheten du trengte for å utvikle deg sunt så du kunne ta i bruke hele ditt potensiale?

Ble du utsatt for omsorgssvikt, krenkelser og vold?

    Opplevde du noe av dette som barn, har du sannsynligvis større toleransegrense for å godta å være, og å leve i usunne og voldelige relasjoner som ungdom og voksen.

    Mange av oss har opplevd det vi kaller kjærlighetstraumer allerede i mors mage. Med kjærlighetstraume mener jeg at vi ikke har fått den kjærlighet, omsorg, støtte og forståelsen vi trengte da vi var i mors mage og i de første leveårene våre da vi ikke kunne skille våre egne følelser fra mors følelser. Da vi ikke kunne skille JEG fra DU.

    Dette igjen skaper en innvikling i mor, og vi har ingen fullstendig egen identitet. Identitetsutvikling er da veien å gå for å oppnå autonomi/bli selvstyrt.

    Dersom mor har opplevd vold eller traumatisk stress, eller av andre årsaker ikke kunne omfavne hele svangerskapet med kjærlighet og omsorg, fanger det ufødte barn opp hennes følelser og tar dem som sine. Enkelt sagt ligger det ufødte barnet og bader i alle mors følelser og suger dem til seg som en svamp. Er ikke de kjærlige følelsene barnet trenger for å føle seg elsket og ønsket, tilstede, tar de de følelsene de kan få. Var svangerskapet fylt av angstfryktdepresjon og sorg blir barnet født med alle disse følelsene inni seg. De setter seg i kropp og psyken som celleminner og lager markører på barnets gener. Dette igjen kan føre til diverse fysiske og psykiske symptomer og diagnoser.

    Som voksne er vi ikke bevisst, og har ingen forutsetning for å forstå at vi også bærer følelser og fornemmelser fra mor.. Dersom mor ikke ønsket seg barn, eller kanskje var inne på tanken om å ta abort, kan barnet hele livet føle på å ikke være ønsket og elsket, og klare derfor ikke å omfavne sitt eget liv i kjærlighet. Opplevde mor vold før eller under svangerskapet, kan også dette sette seg i barnet, øke barnets toleransegrense for vold, og ende med at de blir både ofre og overgripere seinere i livet.

    Dersom dette barnet var deg, kan det hende at du i dag, som voksen, går rundt med mors følelser inni deg (du er innviklet i mor) og føler på forvirring angående hvem du er, og hva du vil.

    Når et traume inntreffer (en situasjon vi ikke kan kjempe imot eller flykte fra) eller om vi opplever traumatisk stress over tid, fragmenteres/splittes psyken som en overlevelsesreaksjon, og deler av psyken vår vil, inntil hendelsen blir bearbeidet, forbli på det aldersstadiet vi var på da den vonde hendelsen skjedde.

    Noen konsekvenser barn utsatt for, eller vitne til vold i nære relasjoner kan få, er rastløshet, ”snill pike-syndrom”, bråkmakeren, vondt i magen, angst, bli for sliten, utvikler spillavhengighet, sengevæting, tristhet, resignasjon, stadig kontaktsøkende mot andre voksne enn foreldrene, lavt selvbilde, dårlig selvtillit, plager andre barn, og også dyr. Osv, osv…

    Jeg er brennende opptatt av tema Vold i nære relasjoner ettersom jeg selv har vært utsatt for en eller flere av voldstypene store deler av mitt liv. Jeg har vært utsatt og jeg har utsatt meg selv. Jeg har vært både offer og overgriper, og det førte etter hvert til at jeg ble 100% arbeidsufør.

    På bakgrunn av mine egne erfaringer, og også min kompetanse om hva vold i nære relasjoner gjør med oss, er jeg valgt inn i et forum i helse- og omsorgsdepartementet og i et utvalg i justisdepartementet.

    Etter å ha jobbet systematisk med min egen identitetsutvikling i over 4 år er jeg nå 100% arbeidsfør, og driver eget bærekraftig firma. Jeg VET at det er mulig å leve et godt liv i tillit og kjærlighet til meg selv og mine relasjoner. Jeg ser også at de unike erfaringene jeg har fått med meg på veien gjør at jeg i dag kan hjelpe mange tenåringer, kvinner og menn til et fullverdig liv uten diagnoser, og fysiske og psykiske symptomer.

Vold i nære relasjoner setter seg i kropp og psyke og kan bli biologisk og miljømessig videreført til våre barn og barnebarn.

    Vold i nære relasjoner har enorme helse-, sosial- og samfunnsøkonomiske konsekvenser, og ser ut til å ligge til grunn for det meste av fysiske og psykiske utfordringer vi mennesker har. Ved å ta du tar tak i dine utfordringer kan det i din familie stoppe med deg.

Ta kontakt her om du vil vite mer om hvordan vi sammen kan finne DIN vei ut.

Kort oversikt over de forskjellige voldskategoriene:

    (Har du egenerfaring med noen av punktene under, kan det hende at det hadde vært bra for deg å få satt opp en konstellasjon for å bearbeide konsekvensene det har for deg)

Fysisk vold kan være slag, spark, bli overfalt og/eller truet med våpen. Få juling, bli slengt i veggen osv…

Psykisk vold kan være trakassering, neglisjering, ekskludering, ikke få fysiske og psykiske behov dekket av omsorgsperson. Andre kontrollerer ditt liv, og din hverdag.

Seksuell vold kan være voldtekt, bli utsatt for beføling, bli utsatt for blotter, bli overtalt til seksuelle handlinger, bli utsatt for sex-press, og du kan etter hvert utsette deg selv for seksuelle overgrep.

Økonomisk vold kan være at andre utnytter deg økonomisk, ødelegger dine eiendeler, noen tar opp lån i ditt navn, når partner nekter å være med å betale faste utgifter…

Latent vold er når du ikke vet når det smeller neste gang, og ikke vet hva som kan utløse neste voldsepisode. Å leve under latent vold vil jeg karakterisere som å leve i frontlinjen i en krig. Det er som å bevege seg i et minefelt, der minene blir lagt på forskjellige steder opp til flere ganger i uken