Resonansprosess (IoPT), en salutogen behandlingsmetode?

14.05.2015 22:28

    Identitetsorientert Psykotraumeterapi (IoPT) er en flergenerasjonell psykoterapeutisk (og salutogen?) tilnærmingsmetode som fokuserer på klientens livskvalitet og ressurser, og som ser på klientens historie for å finne årsaken til dagens utfordringer.

    Hensikten med resonansprosess er å få de avsplittede traume- og overlevelsesdelene i klientens psyke til å finne sammen til en helhetlig personlighet, og dermed få bedre forhold til seg selv og sine sosiale relasjoner.

    Metoden gjør det mulig å belyse og synliggjøre psyken på en strukturert måte, og ubevisste, fortrengte og undertrykte hendelser kan bearbeides og integreres.

    Metoden er for klienten begripelig, håndterbar og meningsfull, og konstellatøren hjelper klienten til å se årsakssammenhengen mellom dagens utfordringer, og egne eller tidligere generasjoners traumeerfaringer.

    Ved å se på og integrere det som ligger skjult i klientens psyke får klienten tilgang til egne ressurser. Psyken blir etter hvert mer stabil, ikke for stiv og ikke for myk, men maksimalt åpen for nye impulser og læring, uten å ende i kaos.

    Hovedfokus i enhver prosess vil alltid ligge på klientens symptomer eller opplevelser av virkeligheten, hva som ligger bak, og å bearbeide det, så klienten når sitt kort- eller langsiktige mål – sin intensjon.

    Ved å behandle traumeerfaringer steg for steg med konstellasjoner som metode vil klienten:

    -       åpne opp for traumefølelser og dermed forstå og integrere overlevelsesstrategier

    -       få styrket psyke og større mestringsfølelse

    -       bli autonom

    -       ta sunne valg

    -       ta ansvar for egen helse og sosiale situasjon

    -       tre ut av usunne relasjoner

    -       få tilgang til ytre og indre realiteter

    -       minske illusjoner

    -       se virkeligheten som den er

    -       bearbeide og behandle fysiske, psykiske og emosjonelle symptomer.

For mer informasjon ta kontakt her