Vold i nære relasjoner

25.01.2014 11:07

Hva er vold i nære relasjoner?

Skrevet av Grace Adelaide Andersson, Registrert Konstellatør/Traumeterapeut innen Individuelt -og Flergenerasjonelt Traumearbeid

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter eller krenker og får den personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller å slutte å gjøre noe den vil” (Isdal 2000).

En kan dele vold opp i 5 forskjellige grupper:

    Psykisk vold: Ofte begynner vold i nære relasjoner med psykisk vold. Sakte, men sikkert blir partner psyket ned ved å høre at hun ikke er god nok, ikke oppfører seg som hun skal, ikke ser bra nok ut, ikke er flink nok til å gjøre husarbeid, er dum og ikke klarer å mestre enkle oppgaver. En blir trakassert og gjerne kontrollert. Blir overvåket og kontaktet i tide og utide (Forfulgt/stalket). Etter en tid med psykisk nedbryting føler en seg stadig truet, usikker, får dårlig selvbilde og isolerer seg.

    Psykisk vold kan også være å bli oversett, neglisjert og ekskludert. Barn som er blitt utsatt for psykisk vold i den forstand at de ikke har blitt sett og møtt med kjærlighet og støtte, opplever utrygghet og manglende respons på hvem de er som personer, og manglende støtte fra omsorgspersoner. De får identitetsproblemer som en sliter med resten av livet. Som ungdommer og voksne vil gjerne denne gruppen søke å finne kjærlighet og støtte i personer med lignende sår, og tilknytningsproblematikk.

    Seksuell vold: Incest, voldtekt, presset til sex og/eller seksuelle handlinger en ikke vil være med på. Her blir intime grenser brutt, og en føler ofte avsky for egen person. En blir grenseløs både inn og ut da viktige personlige grenser har blitt brutt. Følgene av seksuell vold er gjerne at en mister sin identitet, en lever et promiskuøst liv, en får en avhengig personlighet. Med det mener jeg at de kan bli avhengig av rus, sex, gambling, andre personer, internett, ja hva som helst for å slippe å kjenne på egne følelser, og en kan også trekke seg tilbake fra alt som kan minne om nære relasjoner.

    Økonomisk vold: Partner har høyt forbruk, og blir ikke med å betale faste utgifter. Det blir tatt opp lån i den utsattes navn. Verdifulle eiendeler blir ødelagt/stjålet.

    Fysisk vold: en blir utsatt for slag, spark, juling med og uten våpen. Fysisk vold er den mest synlige formen for vold både for offeret, overgriper og samfunnet generelt. Utøver bryter grenser ved å ty til denne voldsformen og har stor mulighet for å bli oppdaget.

    Latent vold: Når en er utsatt for psykisk vold. Det kan være trusler om vold, små ord eller blikk som minner en om at vold kan bli utført dersom en ikke gjør som utøver vil. Det kan også være lukter, lyder, stemninger eller hendelser som setter en tilbake til minner om hendelser der det har blitt utført vold. Om en har vært utsatt for vold kan en lett komme i en tilstand der en unngår situasjoner, steder og mennesker som kan minne en om tidligere opplevde voldsepisoder. Latent vold er når en ikke vet hva som kan føre til neste voldsepisode. Det er som å gå i et minefelt. En vet aldri når en trakker feil og en mine går av og eksploderer. En lever i konstant stress, og utmattelse er ofte en konsekvens ...

    Kvinner, menn og barn fra alle samfunnslag og etniske grupper kan bli utsatt for vold i nære relasjoner. Ofte tenker en ikke over at en er utsatt for det. Det kan være fordi det blir fortrengt da virkeligheten er vanskelig å leve med, eller at en tror rett og slett at det er sånn livet skal være. Det er sjelden en bare er utsatt for en av punktene over.

    Å søke hjelp når en er voldsutsatt er en tung vei å gå. Før en kan klare det, må en komme til en selverkjennelse om at en er et offer, en må ta et oppgjør med skamfølelse og tabu ovenfor seg selv og samfunnet rundt seg.

    En voldsutsatt har lett for å rettferdiggjøre volden en er påført og skjermer overgriper som en gjerne har et nært forhold til. Her kommer ofte familie/samfunnssamvittigheten inn. Dersom en sier fra, er det fare for at en blir ekskludert fra menneskene en har nære relasjoner til. Er en ikke autonom og selvstyrt da, kommer følelsen av å være helt alene i verden inn, og at en ikke klarer å stå på egne ben - MEN DET KAN DU.